Mustafa Kemal Mah. 2129 Sk No:6/1 Çankaya/Ankara
info@drhalilyaman.com

AYDINLATMA METNİ

Kronik Yara Bakımı

Created with Sketch.

 

6698 Sayılı KVK Kanunu 10. Maddesi Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Müşteri Aydınlatma Metni

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Prof. Dr. Halil YAMAN Özel Muayenehanesi (“Klinik”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin işlenmesinin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Unvan

Prof. Dr. Halil YAMAN Özel Muayenehanesi

Telefon Numarası

0 312 219 54 77

E-posta Adresi

ffhalil@yahoo.com

İnternet Adresi

www.drhalilyaman.com

Posta Adresi

Mustafa Kemal Mah. 2129 Sk No:6/1 Çankaya/Ankara

 2. Kişisel Veriler ve Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebep

Kanun uyarınca, veri sorumlusu doktor olarak şahsınıza ait olan kişisel verilerinizden;

 • Ad,
 • Soyadı,
 • E-posta Adresi,
 • Cep Telefonu

bilgilerinizi işlemeyi talep ediyoruz.

Ad, Soyadı, e-posta ve cep telefonu veriniz; adınıza randevu oluşturulması, randevularınızın takibi ve randevularınız ile ilgili sizinle iletişime geçilmesi, talep ve şikâyet mesajlarınızın değerlendirilmesi, amaçları ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun ve yukarıda verilen amaçlarla sınırlı olarak işlenecektir.

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kanun’un 8. maddesine uygun olarak kişisel verileriniz; İşbu Aydınlatma Metni’ nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla;

Yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, çağrı merkezi hizmet sunucuları, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ve iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması söz konusu değildir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz internet adresimizde yer alan sayfadan, tarafınızca yapılan başvuru vasıtasıyla toplanmaktadır.

5. Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer hakları

İlgili Kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi olarak yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki adresler üzerinden kliniğimize iletebilirsiniz:

E-posta Adresi

ffhalil@yahoo.com

İnternet Adresi

www.drhalilyaman.com

Posta Adresi

Mustafa Kemal Mah. 2129 Sok. No:6/1 Çankaya/Ankara

 

İlgili kişi olarak bulunmuş olduğunuz talepleriniz Kliniğimiz tarafından, en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

 

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi Kapsamında

 

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

 

A. Dr. Halil YAMAN Özel Muayenehanesi kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Bu Aydınlatma Metnini hazırlamadaki amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

İş bu dokümanda yapılacak aydınlatma, Kliniğimiz bünyesindeki “Bilgi Güvenliği ve İnternet Sitesi İşlemleri” faaliyetleri için “Ziyaretçi” kişi grubuna yapılmaktadır.

 

B. Veri Sorumlusunun kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Prof. Dr. Halil YAMAN Özel Muayenehanesi (“KLİNİK”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

C.  Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir:

a. Toplanan kişisel veri kategorileri:

 • İşlem güvenliği

b. Toplanan genel nitelikli kişisel veriler:

 • IP adres bilgileri

c. Toplanan özel nitelikli kişisel veriler:

 • Özel Nitelikli Kişisel Veri alınmıyor

d. Kişisel veri toplama amaçları:

 

VERİ KATEGORİSİ

İŞLEME AMAÇLARI

İşlem Güvenliği

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

 

D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere (tabloda belirtildi ise) aşağıdakitaraflara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir:

a. Kişisel veri aktarılabilecek taraflar:

 

VERİ KATEGORİSİ

AKTARIM AMAÇLARI

ALICI GRUPLAR

YURT DIŞINA AKTARIM

İşlem Güvenliği

Bilgi paylaşımı

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sözleşmeli Hizmet Aldığımız, İş birliği Yaptığımız Kişi ve Kuruluşlar

Aktarılmıyor

 

 

E. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

a. Kişisel veri toplama yöntemleri:

 

 • Dijital kayıtlar

 

b. Kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri:

 

 • Kanunlarda Öngörülmesi

 

F. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda KLİNİK talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kliniğimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince aşağıdaki başvuru yollarını kullanarak Kliniğe iletebilirsiniz:

a. Yazılı olarak

 • Posta Adresi : Mustafa Kemal Mah. 2129. Sok. No:6/1, Çankaya / ANKARA

b. E-Posta Yoluyla

 • E-Posta : info@drhalilyaman.com

c. Noter aracılığıyla

 • Posta Adresi : Mustafa Kemal Mah. 2129. Sok. No:6/1, Çankaya / ANKARA

Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. KLİNİĞİN cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Başvurunuzda;

a. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

d. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

e. Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, KLİNİK tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, KLİNİK kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 

Prof. Dr. Halil YAMAN Özel Muayenehanesi

Web Sitesi Çerez Politikası

Prof. Dr. Halil YAMAN Özel Muayenehanesi olarak sizleri web sitemizde kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin ayarları ve yönetilmesi hakkında bilgilendirmek isteriz.

Web sitemizi kişisel herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alabilirisiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için bazı çerezler kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye taşıyabilmektir.

Çerez Nedir?

Çerez, bir web sitesinin tarayıcınızdan, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda saklamasını istediği küçük bir veri parçasıdır. Çerez, web sitesinin eylemlerinizi veya tercihlerinizin hatırlamasına imkân verir. Böylece size daha iyi bir kullanım deneyimi sunulabilmektedir.

Çoğu web tarayıcısı çerezleri destekler ve kullanıcılar tarayıcılarını belirli türlerde çerezleri veya özel çerezleri reddedecek şekilde ayarlayabilirler. Bunun yanı sıra kullanıcılar diledikleri zaman çerezleri silebilirler.

Ne Tip Çerez Vardır?

Web siteleri tarafından kullanılan çerezler farklı tiplerde olabilir. Ana çerez kategorileri şu şekildedir:

Zorunlu Çerezler: Web sitesinin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda kullanılmaz.

İşlevsellik İçin Gerekli Olan Çerezler: Web sitesini ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi size özel bir özelliğin kullanılmamasına neden olabilir ve tercihlerinizi hatırlamasını engeller.

Performans ve Analiz İçin Gerekli Olan Çerezler: Web sitesinin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır.

Hedefleme ve Reklam Çerezleri: Bu çerezler web sitesinde veya site haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, iş birliği yapılan ortaklar ile kullanıcıya kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.

Hangi Tip Çerezleri Ne Amaçla Kullanıyoruz?

Web Sitemizde:

Sitemizin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla Zorunlu Çerezler kullanıyoruz. Bu çerezler ile Sitemizin doğru şekilde görüntülenmesini sağlıyoruz.

 

Çerezleri nasıl yönetebilirsiniz?

Çerezler sadece Internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır. Çerezlerin bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

Son Güncelleme: 25 Şubat 2021

 

Prof. Dr. Halil YAMAN Özel Muayenehanesi

Web Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

Prof. Dr. Halil YAMAN Özel Muayenehanesi olarak sizleri web sitemizde kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin ayarları ve yönetilmesi hakkında bilgilendirmek isteriz.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Prof. Dr. Halil YAMAN Özel Muayenehanesi (“Klinik”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin işlenmesinin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir.

Web sitemizi kişisel herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alabilirisiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için bazı çerezler kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye taşıyabilmektir.

Çerezler ile ilgili daha detaylı ve teknik bilgiyi Çerez Politikamızda bulabilirsiniz.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Unvan

Prof. Dr. Halil YAMAN Özel Muayenehanesi

Telefon Numarası

0 312 219 54 77

E-posta Adresi

ffhalil@yahoo.com

İnternet Adresi

www.drhalilyaman.com

Posta Adresi

Mustafa Kemal Mah. 2129 Sk No:6/1 Çankaya/Ankara

 

2. Çerezler, İşlenen Veriler ve Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebep

Kanun uyarınca, veri sorumlusu doktor olarak çerezler aracılığı ile;

 • Web Sitemize gelen trafiği dengelemek için “Cloudflare” şirketi tarafından kullanılan trafik tanımlama numarası

kullanıyoruz.

Bu veriler web sitesi işlevlerinin yerine getirilmesi ve site kullanım deneyiminin iyileştirilmesi amaçlarıile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun ve yukarıda verilen amaçlarla sınırlı olarak işlenecektir.

İlgili veriler hizmet sağlayıcının hizmet kalitesinin artırılması için gerekli olup hizmet sağlayıcının konunda bahsedilen meşru menfaati sebebiyle işlenmektedir.

 

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kanun’un 8. maddesine uygun olarak kişisel verileriniz; işbu Aydınlatma Metni’ nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla;

Hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, hizmet sunucuları ve destek hizmeti sağlayıcılar ve iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması söz konusu değildir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Verileriniz internet web sitemizi kullandığınızda, web sitemizi kullandığınız tarayıcı vasıtasıyla toplanmaktadır.

5. Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarınız

İlgili Kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi olarak yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki adresler üzerinden Kliniğimize iletebilirsiniz:

E-posta Adresi

ffhalil@yahoo.com

İnternet Adresi

www.drhalilyaman.com

Posta Adresi

Mustafa Kemal Mah. 2129 Sok. No:6/1 Çankaya/Ankara

 

İlgili kişi olarak bulunmuş olduğunuz talepleriniz Kliniğimiz tarafından, en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Son Güncelleme: 25 Şubat 2021

Ücretsiz Danışın!